Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst) i članka 2. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/12. i 9/15.) župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

1. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u zgradi Ulica hrvatske državnosti 7/I, kč.br. 1510/2, zk.podul.br. 10966/2 K.O. Koprivnica, Hrvatske državnosti 7/I, dvorišni dio zgrade.

U pojedinačni zakup nudi se poslovna prostorija:

– SOBA 6 P=12,71 m2 ( u ½ dijela, odnosno 6,36 m2) za obavljanje knjigovodstvene, administrativne, političke, pravne djelatnosti te za rad udruga.

2. Poslovni prostor budući zakupnik obvezan je koristiti za registriranu djelatnost koja odgovara jednoj od navedenih u točki 1. ovog Natječaja.

3. Početna cijena zakupa poslovnog prostora je 40 kn/m2 .
Uz ponudu treba priložiti i iznos jamčevine u iznosu 50,00 (pedeset) kuna.

Naknada za troškove korištenja zajedničkih uređaja i usluga u zgradi u kojoj se poslovni
prostor nalazi nije uračunata u zakupninu.

4. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine.

5. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

6. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju po posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje registrirane djelatnosti odgovarajuće traženoj namjeni poslovnog prostora iz točke 1. ovoga Natječaja, pod uvjetom da uplate jamčevinu navedenu u točki 2. ovog Natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije broj: HR2123860021800006000 kod Podravske banke d.d. Koprivnica, model broj HR68 s pozivom na broj: 7390 – OIB ponuditelja. Jamčevine koje su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku javnog natječaja, najkasnije u roku osam (8) dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika Natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Ako sudionik u Natječaju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog natječaja, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

7. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

8. Ponuda na javni natječaj treba sadržavati: osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime odnosno naziv, OIB, mjesto i adresu prebivališta odnosno sjedište, kontakt telefon, te broj žiro računa radi povrata jamčevine), izvod iz registra o registriranoj djelatnosti ponuditelja koja će se obavljati u poslovnom prostoru, naznaku poslovne prostorije za koju se nudi zakup i visinu ponuđene mjesečne zakupnine po jediničnoj mjeri od 1m2 i ukupnu zakupninu.
Uz ponudu se prilažu isprave odnosno dokazi o ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom natječaju i to: a) preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, preslika rješenja ili izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju namjerava obavljati u poslovnom prostoru, b) potvrdu porezne uprave da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ne stariju od 30 dana, c) potvrdu Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema županijskom proračunu ne stariju od 30 dana, d) uplatnicu kao dokaz o uplaćenom iznosu jamčevine.

9. Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj – zakup poslovnog prostora – ne otvaraj”. Ponuda se predaje u pisarnici Koprivničko-križevačke županije ili poštom preporučeno na adresu primatelja: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

10. Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u novinama i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

11. Otvaranje ponuda i postupak do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostorija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Otvaranje pristiglih ponuda biti će četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda. Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije najkasnije dva (2) dana prije dana otvaranja ponuda.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ponuđena visina mjesečne zakupnine po metru kvadratnom i ukupna zakupnina mora biti izražena u kunama.

14. Koprivničko-križevačka županija zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od prispjelih ponuda.

15. S ponuditeljem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija zaključit će se ugovor pod uvjetima i na način u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i općim aktima Koprivničko-križevačke županije.
U slučaju da ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a župan Koprivničko-križevačke županije može na prijedlog Povjerenstva, poslovni prostor dati u zakup drugom po redu najpovoljnijem ponuditelju za najviši iznos zakupnine ili raspisati novi natječaj.

16. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se sudionicima javnog natječaja u roku osam (8) dana po izboru najpovoljnije ponude.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku osam (8) dana nakon otvaranja ponuda.
Poslovni prostor biti će predan zakupniku nakon potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnih
prostorija i uplate prve zakupnine, sukladno odredbama Ugovora.
Poslovni prostor može se pogledati u vrijeme od 11,00 sati do 14,00 sati od dana objave javnog
natječaja u novinama do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na broj mobitela 098/170 4320 Patricka Kovača, a može se dobiti i na uvid skica tlocrta I. kata.

Potrebne obavijesti u vezi javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove na telefon: 048/658-232, 048/658-253 i Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu na telefon: 048/658-245, Koprivničko-križevačka županija u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5.

KLASA: 372-01/16-01/10
URBROJ:2137/1-02/11-16-2
Koprivnica, 30. kolovoza 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.