Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) i članka 2. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/12.) župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, poslovni prostor SOBA 2 P=12,70m2 u zgradi Ulica hrvatske državnosti 7/I, dvorišni dio zgrade, kč.br. 1510/2, zk.podul.br. 10966/2 K.O. Koprivnica. Poslovni prostor je namijenjen za obavljanje knjigovodstvene, administrativne, pravne, političke djelatnosti te za rad udruga.
  Poslovni prostor budući zakupnik obvezan je koristiti za registriranu djelatnost koja odgovara jednoj od navedenih u točki 1. ovog Natječaja.
 2. Početna cijena zakupa poslovnog prostora je 40,00 kn/m2 (PDV je uključen).
  Uz ponudu treba priložiti i iznos jamčevine u iznosu 500,00 kuna.
  Naknada za troškove korištenja zajedničkih uređaja i usluga u zgradi u kojoj se poslovni prostor nalazi nije uračunata u zakupninu.
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od tri godine.
 4. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.
 5. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju po posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje registrirane djelatnosti odgovarajuće traženoj namjeni poslovnog prostora iz točke 1. ovoga Natječaja, pod uvjetom da uplate jamčevinu navedenu u točki 2. ovog Natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Koprivničko-križevačke županije broj: IBAN HR2123860021800006000 kod Podravske banke d.d. Koprivnica, model broj 68 s pozivom na broj: 7390 – OIB ponuditelja. Jamčevine koje su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku javnog natječaja, najkasnije u roku osam (8) dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika Natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Ako sudionik u Natječaju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog natječaja, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 6. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 7. Ponuda na javni natječaj treba sadržavati: osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime odnosno naziv, OIB, mjesto i adresu prebivališta odnosno sjedište, kontakt telefon, te broj žiro računa radi povrata jamčevine), izvod iz registra o registriranoj djelatnosti ponuditelja koja će se obavljati u poslovnom prostoru i visinu ponuđene mjesečne zakupnine po jediničnoj mjeri od 1m2 i ukupnu zakupninu.
  Uz ponudu se prilažu isprave odnosno dokazi o ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom natječaju i to: a) preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, preslika rješenja ili izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju namjerava obavljati u poslovnom prostoru, b) potvrdu porezne uprave da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ne stariju od 30 dana, c)za fizičke osobe – potvrdu Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema županijskom proračunu ne stariju od 30 dana, d) uplatnicu kao dokaz o uplaćenom iznosu jamčevine.
 8. Punuda se predaje u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj – zakup
  poslovnog prostora – ne otvaraj”. Ponuda se predaje u pisarnici Koprivničko-križevačke
  županije ili poštom preporučeno na adresu primatelja: Koprivničko-križevačka županija,
  Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.
 9. Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u “Glasu
  Podravine i Prigorja” i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.
 10. Otvaranje ponuda i postupak do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostorija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Otvaranje pristiglih ponuda biti će četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda. Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda bit će objavljena na web stranicama Koprivničko-križevačke županije najkasnije dva dana prije dana otvaranja ponuda.
  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 11. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 12. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ponuđena visina mjesečne zakupnine po metru kvadratnom i ukupna zakupnina mora biti izražena u kunama.
 13. Koprivničko-križevačka županija zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od prispjelih ponuda.
 14. S ponuditeljem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija zaključit će se ugovor pod uvjetima i na način u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i općim aktima Koprivničko-križevačke županije.
  U slučaju da ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a Župan može na prijedlog Povjerenstva, poslovni prostor dati u zakup drugom po redu najpovoljnijem ponuditelju za najviši iznos zakupnine ili raspisati novi natječaj.
 15. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se sudionicima javnog natječaja u roku
  osam (8) dana po izboru najpovoljnije ponude.
  Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku osam (8) dana nakon otvaranja ponuda.
  Poslovni prostor biti će predan zakupniku nakon potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnih
  prostorija i uplate prve zakupnine, sukladno odredbama Ugovora.
  Poslovni prostor može se pogledati u vrijeme od 11,00 sati do 14,00 sati od dana objave javnog
  natječaja u novinama do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na broj
  mobitela 098/170 4320 Patricka Kovača, a može se dobiti i na uvid skica tlocrta I. kata.

Informacije o javnom natječaju, moguće je dobiti u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove na telefonski broj 658 253 i Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu na telefonski broj 658 245, svakim radnim danom od 07 do 15 sati.

KLASA: 372-01/15-01/6
URBROJ: 2137/1-01/07-15-2
Koprivnica, 28. siječnja 2015.

ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ., v.r.