JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Projektu „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“

Na temelju članka 5. Ugovora o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu, KLASA:311-01/09-01/2, URBROJ:2137/1-4-09-26, sklopljenog 01. veljače 2010. godine između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija) i poslovnih banaka, te Dodatka I Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“, klasa:311-01/09-01/5, urbroj:526-11-01-01/3-09-1 od 18. prosinca 2009., Župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za poduzetničke kredite po Projektu

„Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“

I.       KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovom Projektu mogu biti pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i to:

 • obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva,
 • zadruge.

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita i subvenciju kamate ima poduzetnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu proizvodnu djelatnost i namjerava ulagati na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na sjedište pravne osobe.

Kamatu na poduzetničke kredite subvencionira Županija s 2 postotna poena i Ministarstvo s 1 postotnim poenom, što ukupno iznosi 3% postotna poena.

II.     KREDITNI POTENCIJAL

Ukupni kreditni fond iznosi 4.500.000,00 kuna i moći će se realizirati do iskorištenja kreditnih sredstava, do kada je javni natječaj otvoren.

Poduzetnički subvencionirani krediti moći će se realizirati isključivo kod sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Podravska banka d.d., Volksbank d.d. i Zagrebačka banka d.d..

III.    NAMJENA KREDITA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • trajna obrtna sredstva,
 • obrtna sredstva do 100.000,00 kn.

Krediti se ne odobravaju za:

 • refinanciranje kredita,
 • refundiranje ranijih ulaganja,
 • poljoprivrednu djelatnost, akvakulturu, ribarstvo, proizvodnju čelika i brodova,
 • prometna sredstva koja služe za prijevoz ljudi i tereta, te se njima ostvaruje glavni prihod (prijevoznička djelatnost).

Način isplate sredstava:

 • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na žiro-račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
 • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun Poduzetniku

IV.     OPĆI UVJETI KREDITRANJA

Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos 35.000,00 kuna, najviši iznos 200.000,00 kuna.

Godišnja kamatna stopa:

o   tromjesečni euribor (promjenjiv) + 6,50%, godišnje, što približno  iznosi 7,2% (na dan 04.03.2010. tromjesečni euribor iznosi 0,654% i objavljen je na www.euribor-rates.eu),  primjenjivati će Erste&steiermärkische Bank d.d., Podravska banka d.d., Volksbank d.d. i Zagrebačka banka d.d.

o   šestomjesečni euribor (promjenjiv) + 6,50%, godišnje, što približno iznosi 7,45% (na dan 04.03.2010. šestomjesečni euribor iznosi 0,957% i objavljen je na www.euribor-rates.eu) i primjenjivati će  Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.

Naknada banci: 0,8% do 1,0% jednokratno na iznos odobrenog kredita, prema odluci banke.

Valutna klauzula: sve financijske odrednice između banke i poduzetnika vežu se uz valutnu klauzulu uz EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste HNB na dan obračuna.

Rok otplate kredita: do 5 godina

Poček: do 1 godine uključen u rok otplate (za obrtna sredstva nema počeka)

Instrumenti osiguranja povrata kredita:

·         visina jamstva 1:1,30

·         hipoteka

·         sudužništvo

·         jamci

·         jamstvo HAMAG-a

·         drugi instrumenti osiguranja koje Poduzetnik ugovori s Bankom

Status Poduzetnika: deponent banke

V.      OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za kredit (obrazac T-100005/1)
 • obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju
 • karton deponiranih potpisa
 • BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
 • financijski izvještaj za posljednje 2 (dvije) godine
 • dokaz vlasništva nad imovinom
 • lokacijska ili građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranja
 • sažetak poslovnog plana
 • predračuni, računi, ugovori o isporuci ili kupnji osnovnih sredstava

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati na Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja.

VI.     ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA

Obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit može se dobiti u:

·         Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba 61/II ili na Internet stranici Županije (www. arhiva.kckzz.hr)

·         Poslovnicama banaka navedenih u točki II,

·         Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Koprivnica, Josipa Vargovića 1/I, Koprivnica,

·         Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Duga ulica 23, Koprivnica,

·         Pora d.o.o., Braće Radića 2, Koprivnica,

·         Križevački poduzetnički centar d.o.o., I. Z. Dijankovečkog 3, Križevci,

·         Đurđevački poduzetnički centar d.o.o., Trg sv. Jurja bb, Đurđevac.

Zahtjev za kredit s osnovnom dokumentacijom podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba 61/II.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja razmatrati će zaprimljene zahtjeve od dana sklapanja bilateralnih ugovora o načinu provedbe Projekta između Županije i banaka.

Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi Banka na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja.

VII.  OBAVJESTI O KREDITU

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba 61/II, tel:048/658-235, e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr ili www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 311-01/09-01/2        

URBROJ: 2137/1-04/02-10-41                                      

Koprivnica, 05. ožujak  2010.                     

ŽUPAN:  

Darko Koren, ing. građ.