JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2016./2017. akademskoj godini

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.), a u svezi s odredbama Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za student s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: 604-02/16-01/111 URBROJ: 2137/1-07/07-16-3) i Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: 604-02/16-01/111 URBROJ: 2137/1-07/07-16-4) Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2016./2017. akademskoj godini

Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Županija) putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2016./2017. akademskoj godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) za 20 (dvadeset) studenata s područja Županije.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije ima student koji:

 • je državljanin Republike Hrvatske,
 • koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu.
 • ima prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
 • nije istovremeno korisnik neke druge stipendije ili studentskog kredita,
 • koji zajedno s članovima kućanstva nema nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju.
 • koji je u akademskoj godini za koju se prijavljuje na javni natječaj redovno upisao višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Stipendije u visini 700,00 (sedamsto) kuna isplaćivat će se u 12 (dvanaest) mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine.

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih ovom Odlukom o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Za sudjelovanje na Natječaju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. ispunjen i potpisan obrazac prijave i izjave (izjava o broju članova kućanstva, izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju, izjava da student nije istovremeno korisnik neke druge stipendije ili studentskog kredita) Natječaja,
 2. potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija, s naznakom smjera i studijske grupe, te presliku indeksa,
 3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,
 4. presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
 5. uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke, ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 6. potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada),
 7. potvrdu ili iskaznicu o volontiranju (preko 100 sati godišnje), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu
 8. pisanu izjavu o broju članova kućanstva,
 9. izjavu studenta da nije istovremeno korisnik neke druge stipendije ili studentskog kredita, odnosno izjavu da će odustati od korištenja druge stipendije ili studentskog kredita, ako ostvari pravo na stipendiju po odredbama Odluke,
 10. potvrdu, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ako je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,
 11. potvrdu, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student dijete samohranog roditelja – dokazuje se javnim ispravama ne starijim od 3 (tri) mjeseca: rodni list, izvatkom iz matice rođenih za samohranog roditelja te izjavom samohranog roditelja da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, pod kaznenom i materijalnom odgovornosti,
 12. ako je dijete čija su oba roditelja umrla (potreban izvadak iz matice rođenih za sebe i izvadak iz matice umrlih za roditelje), osim ako se radi o posvojenom djetetu.

Dokumentacija iz podtočaka 6., 7. i 10. je obvezna ukoliko se student poziva na te kriterije prilikom Natječaja.

Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su:

 1. deficitarna struka,
 2. ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini,
 3. uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 4. godina studija,
 5. pojedinačne nagrade osvojene na državnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove,
 6. socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima,
 7. volontiranje.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva, studenti mogu podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Župan) putem Povjerenstva koje će ih nakon isteka roka za prigovore razmotriti te dostaviti očitovanje Županu, koji donosi odluku po prigovoru.

Protiv odluke Župana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Nakon donošenja odluka po prigovorima te na temelju Liste reda prvenstva Župan donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u 2016./2017. akademskoj godini.

Deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2016./2017. godini su:

1.    dr. medicine
2.    mag. farmacije
3.    mag. edukacijske rehabilitacije
4.    mag. psihologije
5.    mag. prava
6.    bacc./mag. strojarstva
7.    bacc./mag. elektrotehnike
8.    bacc./mag. građevinarstva
9.    učitelj/ica matematike
10.  učitelj/ica fizike.

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ukoliko do 31. siječnja naredne godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

Korisnik stipendije koji je ostvario pravo na stipendiju na posljednjoj akademskoj godini te koji diplomira prije završetka akademske godine kada mu to pravo pripada, dužan je o tome pisano izvijestiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka studija te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (presliku potvrde ili presliku diplome).

Ukoliko korisnik stipendije pravovremeno ne dostavi dokumentaciju potrebnu za oslobođenje obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, biti će u obvezi povrata ukupno primljenog iznosa stipendije, uvećanog za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, sukladno odredbama Odluke.

Studenti su prilikom prijave na natječaj dužni  proučiti sve odredbe Odluke koja se nalazi na internetskim stranicama Županije, a s kojih mogu preuzeti i obrazac prijave i ostalu dokumentaciju za natječaj: www.arhiva.kckzz.hr.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili osobno (predaja u prijamnom uredu Županije) na sljedeću adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, s naznakom „Natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2016./2017. akademskoj godini“.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku od 22. listopada 2016. godine do zaključno 7. studenog 2016. godine.

Prijave se smatraju valjanim ako su podnesene u natječajnom roku, zajedno s dokumentacijom iz točke III. ovog natječaja.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, biti će objavljeni na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) u roku od 8 (osam) dana od dana završetka Natječaja.

KLASA: 604-02/16-01/131
URBROJ: 2137/1-07/07-16-1
Koprivnica, 20. listopada 2016.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije