Javna rasprava – okolišna dozvola za odlagalište otpada Peski u Đurđevcu

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/14-02/85, URBROJ:517-06-2-2-1-14-6 od 8. srpnja 2014. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
O ZAHTJEVU ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA
ODLAGALIŠTE OTPADA PESKI U ĐURĐEVCU

I.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Peski u Đurđevcu (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, 48 350 Đurđevac, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od trideset dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 28. srpnja do 26. kolovoza 2014. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Stručne podloge može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Đurđevca, Ul. Stjepana Radića 1, Đurđevac. Na javnom uvidu javnost će imati uvid u Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se dana 30. srpnja (srijeda), s početkom u 10 sati, u prostorijama Grada Đurđevca, maloj vijećnici, prizemlje, Ul. Stjepana Radića 1., Đurđevac. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Stručnu podlogu upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Stručnu podlogu ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira i provodi nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama u Županiji i Gradu te službenim Internet stranicama Ministarstva i Županije, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/14-01/24
URBROJ: 2137/1-04/12-14-2
Koprivnica, 17. srpnja 2014.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode