Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš “Postrojenje za intenzivan uzgoj tovnih svinja u Podravskim Sesvetama”

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), čl. 16. i  17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke  Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:UP/I 351-03/13-02/103, URBROJ:517-06-2-1-1-13-11 od 12. prosinca 2013. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
O  STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA
POSTROJENJA ZA INTENZIVAN UZGOJ TOVNIH SVINJA U PODRAVSKIM SESVETAMA

I.

Studija o utjecaju na okoliš “Postrojenje za intenzivan uzgoj tovnih svinja u Podravskim Sesvetama” (u daljnjem tekstu: Studija),  izrađena od tvrtke Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata  GLAD d.o.o., Braće Radića 30, 48 314 Koprivnički Ivanec upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  3. siječnja 2014.  do 3.  veljače 2014. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00  sati u prostorijama Općine Podravske Sesvete, sala za sastanke, I. kat. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Podravskim Sesvetama, prostorijama Općine, mala sala, prizemlje, I. Mažuranića 1, 48 363 Podravske Sesvete, dana 23. siječnja (četvrtak) 2014. s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi  izloženu uz Studiju ili  slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na objavnim pločama Općine i Županije te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/13-01/6
URBROJ: 2137/1-06/08-13-7 
Koprivnica, 20. prosinca 2013.                                         

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i  zaštitu  okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode