Izmjene i dopune Javnog poziva za Tekući projekt T 100010 – poticanje novih višegodišnjih nasada

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14),  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – III Izmjene i dopune (KLASA:400-06/14-01/46, URBROJ:2137/1-03/16-14/6, od 26. studenog 2014. Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100010
POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

I.

U točki I. Opći dio, stavak 2.  „Za provođenje tekućeg projekta T 100010 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 220.000,00 kuna“, mijenja se i glasi „Za provođenje tekućeg projekta T 100010 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 250.000,00 kuna“.

II.

U točki IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva,  stavak 1. „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine…“, mijenja se i glasi  „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine…“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/27
URBROJ:2137/1-03/19-14-4
Koprivnica, 11. prosinca,  2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.