Izmjene Javnog poziva za Tekući projekt T 100091 Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 123/17. i 98/19), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18)  – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.), Programa: 1069 Poljoprivreda (KLASA:400-06/20-01/02, URBROJ:2137/1-04/03-20-1 od 24. veljače 2020.,) i Izmjena i dopuna Programa 1069 Poljoprivreda (KLASA:  400-06/20-01/8,   URBROJ: 2137/1-04/03-20-5 od 28. travnja  2020), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

 IZMJENE JAVNOG  POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100091
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
 ZA KONTROLU I CERTIFIKACIJU EKOLOŠKIH PROIZVODA

Članak I. Rokovi  za podnošenje zahtjeva za potporu, Javnog poziva za tekući projekt T 100091 Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških prozvoda , mijenja se i glasi:“Zahtjevi se mogu podnijeti od 11. svibnja 2020. godine do 10.  Prosinca 2020. godine, odnosno do utroška sredstava.“

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/20-01/9
URBROJ:2137/1-04/15-20-2
Koprivnica,  02. 11. 2020.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.