Izmjene javnog poziva za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18) – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18., 4/19 i 18/19), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/18-01/24, URBROJ:2137/1-04/03-18-7 od 10. prosinca 2018.,), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

IZMJENE JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100054
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

I.

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna.“

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-08/19-01/1
URBROJ:2137/1-04/13-19-2
Koprivnica, 05.12.2019. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.