Izmjene javnog poziva za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2021. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj  7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-pročišćeni tekst, 4/20, 25/20, 3/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20, 3/21 i 25/21) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20, 3/21 i 25/21), Programa 1008 Vodno gospodarstvo, K-100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina KLASA: 400-06/20-01/20, URBROJ: 2137/1-04/05-20-7 od 30. studenog 2020. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENE JAVNOG POZIVA
za kapitalni projekt  K 100013
Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2021. godini

I.

U članku III. stavak 1. mijenja se i glasi: Rok za podnošenje zahtjeva je do 20.12.2021. godine.

II.

Izmjena javnog poziva za K-100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina, objaviti će se na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke Županije.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 325-01/21-01/2
URBROJ: 2137/1-04/05-21-2
Koprivnica, 24. studenog 2021.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.