Izmjene i dopune Javnog poziva za Tekući projekt: T – 100040 – potpore male vrijednosti u pčelarstvu subvencija za prihranu pčelinjih zajednica

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14),  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – III Izmjene i dopune (KLASA:400-06/14-01/46, URBROJ:2137/1-03/16-14/6, od 26. studenog 2014. Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100040
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU
SUBVENCIJA ZA PRIHRANU PČELINJIH ZAJEDNICA

I.

U točki I. Opći dio, stavak  2. „Za provođenje tekućeg projekta T 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna“ mijenja se i glasi „Za provođenje tekućeg projekta T 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 199.190,00 kuna“.

II.

U točki IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva,  stavak 1. „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine…“, mijenja se i glasi  „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine…“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/94
URBROJ: 2137/1-03/19-14-04
Koprivnica,  11. prosinca 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.