Izmjene i dopune Javnog poziva za Tekući projekt T 100032 – Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i stavka III. točke 7. Programa 1016: Ruralni razvoj – III. izmjene i dopune (KLASA: 400-06/14-01/46, URBROJ: 2137/1-03/16-14-8 od 26. studenog 2014. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA TEKUĆI PROJEKT
T 100032 – SUBVENCIJA POLJOPRIVREDNICIMA – IZRADA
DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU IZGRAĐENIH
GOSPODARSKIH OBJEKATA U POLJOPRIVREDI

 I.

U Javnom pozivu za Tekući projekt T 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi KLASA: 320-01/14-01/31, URBROJ: 2137/1-03/18-14-1, od 09. travnja 2014. godine objavljenom u Glasu Podravine i Prigorja i na stranici Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u točki IV. stavak 1. riječi „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava“ mijenja se i glasi „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava“.

II.

Ostale točke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

III.

Izmjene i dopune Javnog poziva za Tekući projekt T 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi bit će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 KLASA: 320-01/14-01/31
URBROJ: 2137/1-03/18-14-2
Koprivnica, 12. prosinac 2014. godine                                      

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.