Izmjene i dopune javnog poziva za Tekući projekt: T – 100030 Poticanje opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda:mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine rakije i med

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13 i 9/15), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15 i 9/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014.), Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-10, od 05. svibnja 2015. i II Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/16-15-21, od 29. rujna 2015.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100030
POTICANJE OPREMANJA OBJEKATA ZA PRERADU I KUŠANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA:MLIJEKO, SIREVI, VINO, MESNE PRERAĐEVINE RAKIJE I MED

I.

U točki II. Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju, dodaje se stavak 6. koji glasi: „U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.„

II.

U točki IV. stavak 1., dio rečenice: „Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine,…“ mijenja se i glasi: „Zahtjev se podnosi do 30. prosinca 2015. godine,…“.

III.

Izmjena i dopuna javnog poziva za Tekući projekt T – 100030 poticanje opremanja objekata za preradu i kušanje poljoprivrednih proizvoda:mlijeko, sirevi, vino, mesne prerađevine rakije i med objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

KLASA:320-01/14-01/48
URBROJ:2137/1-03/19-15-2
Koprivnica, 05. 10. 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ., v.r.