Izmjene i dopune Javnog poziva za Tekući projekt: T – 100015 poticanje osiguranja u poljoprivredi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14 i 11/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i stavka IV. točke 7. Programa 1014: Razvoj poljoprivrede – II. izmjene i dopune (KLASA: 400-06/14-01/32, URBROJ: 2137/1-03/16-14-10 od 23. rujna 2014. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

 I.

U Javnom pozivu za tekući projekt T-100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi (KLASA: 320-01/14-01/29, URBROJ: 2137/1-03/17-14/1) od 9. travnja 2014. godine objavljenom u Glasu Podravine i Prigorja i na stranici Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u točki I. riječi „Za provođenje tekućeg projekta T-100011 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 250.000,00 kuna“ mijenjaju se i glase „Za provođenje tekućeg projekta T-100015 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 350.000,00 kuna.“

II.

U točki II. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju, u stavku 2. riječi „Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak“ se brišu.

 III.

U točki III. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju, u stavku 6. riječi „kopija obrasca broj 1 za prijavu poticaja u tekućoj godini“ mijenjaju se i glase „kopija obrasca za prijavu potpore u poljoprivredi (List A i B) u tekućoj godini“.

Stavak 9. se briše.

 IV.

Ostale točke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

VI.

Izmjene i dopune Javnog poziva za tekući projekt: T-100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi bit će objavljene na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/14-01/29
URBROJ: 2137/1-03/17-14-2
Koprivnica, 13. listopad 2014. godine                                      

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.