Izmjene i dopune javnog poziva za Tekući projekt: T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13. i 9/15.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14., 4/15. i 9/15.), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14., 2/15. i 9/15.), Programa 1014: Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/16-14-11 od 26. studenog 2014. godine), Izmjene i dopune Programa 1014: Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9 od 05. svibnja 2015. godine) i II. Izmjene i dopune Programa 1014: Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/19-15-19 od 29. rujna 2015. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100015
POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

I.

U Javnom pozivu za Tekući projekt T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi (KLASA: 320-01/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/17-15-1 od 21. sijećnja 2015. godine) objavljenom u Glasu Podravine i Prigorja i na stranici Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u točki I. riječi „u iznosu od 130.000,00 kuna“ mijenjaju se i glase „u iznosu od 350.000,00 kuna“.

II.

U točki II. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju, dodaje se stavak 4. koji glasi „U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15.), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.“.

III.

U točki IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, riječi „Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava“ mijenjaju se i glase „Zahtjev se podnosi do 30. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava“.

IV.

Ostale točke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

V.

Izmjene i dopune Javnog poziva za Tekući projekt T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi bit će objavljene na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/15-01/45
URBROJ: 2137/1-03/17-15-4
Koprivnica, 5. listopada 2015.godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.