Izmjene i dopune javnog poziva za Tekući projekt: T– 100014 Poticanje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13 i 9/15), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15, 9/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studeni 2014.), Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9, Koprivnica, 05. svibnja. 2015.) i II Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/19-15-19, od 29. rujna. 2015.) Župan Koprivničko – križevačke županije donosi

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100014
POTICANJE NAVODNJAVANJA
NA OTVORENOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

I.

U točki II. Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju, dodaje se stavak 6. koji glasi: „U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.„

II.

U točki IV. stavak 1., dio rečenice: „Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine,…“ mijenja se i glasi: „Zahtjev se podnosi do 30. prosinca 2015. godine,…“.

III.

Izmjena i dopuna Javnog poziva za Tekući projekt T – 100014 poticanje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu, objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

KLASA:320-01/14-01/47
URBROJ:2137/1-03/19-15-2
Koprivnica, 05. 10. 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ., v.r.