Izmjene i dopune Javnog poziva za Kapitalni projekt: K – 100048 – poticanje izgradnje skladišnih prostora

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14),  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – III Izmjene i dopune (KLASA:400-06/14-01/46, URBROJ:2137/1-03/16-14/6, od 26. studenog 2014. Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA KAPITALNI PROJEKT: K – 100048
POTICANJE IZGRADNJE SKLADIŠNIH PROSTORA

I.

U točki IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, stavak 1. „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine…“, mijenja se i glasi  „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine…“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/23
URBROJ: 2137/1-03/19-14-2
Koprivnica,  11. prosinca  2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.