Izmjene i dopune Javnog poziva za Aktivnost A 100031 Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i stavka III. točke 1. Programa 1016: Ruralni razvoj – III. izmjene i dopune (KLASA: 400-06/14-01/46, URBROJ: 2137/1-03/16-14-8 od 26. studenog 2014. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA AKTIVNOST A 100031 POLJOPRIVREDNA I TURISTIČKA DOGAĐANJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

 I.

U Javnom pozivu za Aktivnost A-100031 Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja KLASA: 334-01/14-01/05, URBROJ: 2137/1-03/18-14-2, od 21. listopada 2014. godine objavljenom na stranici Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u točki I. stavak 2. riječi „Za provođenje aktivnosti A – 100031 na kontu 381 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 155.000,00 kuna“ mijenja se i glasi „Za provođenje aktivnosti A – 100031 na kontu 381 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna“.

II.

U točki IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, stavak 1. riječi „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju“ mijenjaju se i glasi „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.“

III.

Ostale točke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

IV.

Izmjene i dopune Javnog poziva za Aktivnost A-100031 Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja bit će objavljene na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 334-01/14-01/05
URBROJ: 2137/1-03/18-14-3
Koprivnica, 12. prosinac 2014. godine           

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.