Izmjena Javnog poziva – Potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 123/17., 98/19 i 144/20), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj  7/13, 14/13, 9/15, 11/15-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-pročišćeni tekst, 4/20, 25/20), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20. i 3/21), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20.), Programa: 1069 Poljoprivreda (KLASA:400-06/20-01/20, URBROJ:2137/1-04/03-20-9 od 31. Studenoga 2020. i KLASA:400-06/20-01/20, URBROJ:2137/1-04/03-20-13 od 31. ožujka 2021), i Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti – Program razvoja poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. – 2023. godine Ministarstva poljoprivrede (KLASA:404-01/20-01/104, URBROJ:525-08/0245-20-2 od 21. prosinca 2020. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

IZMJENU JAVNOG POZIVA
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PČELARSKU PROIZVODNJU

 I.

Točka V. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, Javnog poziva poptpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju, KLASA:320-09/21-01/01,URBROJ: 2137/1-04/17-21-1, od 10. 02. 2021. mijenja se i glasi:

“Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 15. veljače 2021. godine do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-135 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

Ispunjeni i ovjereni zahtjev potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju (sa potpisom i/ili žigom) i pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail pisarnica@kckzz.hr  ili poštom na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
s naznakom „Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju“

Nepotpuni zahtjevi (oni uz koje nije priložena sva dokumentacija) sukladno članku III. ovog Javnog poziva ili su poslani nakon zatvaranja Javnog poziva neće se razmatrati.”

KLASA:320-09/21-01/01
URBROJ: 2137/1-04/17-21-2
Koprivnica, 29. 11. 2021.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.