Izmjena Javnog poziva – Kapitalni projekt K-100048 Poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) i točki V. Kapitalnog projekta: K – 100048 poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS, mjerila i kriteriji, KLASA:320-01/13-01/12, URBROJ:2137/1-05/07-13-01, od 8. srpnja 2013., Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 IZMJENU JAVNOG POZIVA

KAPITALNI PROJEKT: K – 100048

POTICANJE IZGRADNJE SKLADIŠNIH PROSTORA HLADNJAČA, AUKCIJSKIH DVORANA I SLIČNIH OBJEKATA U JLS

I.

U Javnom pozivu, Kapitalni projekt K-100048 Poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS, KLASA:320-01/13-01/12, URBROJ:2137/1-05/07-13-01, od 8. srpnja 2013., u točki II., podtočki 2. riječi: „u iznosu 20 kn/ m³“  zamjenjuju se riječima: „u iznosu 200 kn/ m³“.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/13-01/12
URBROJ: 2137/1-05/07-13-04
Koprivnica, 20. studenoga 2013.

ŽUPAN:  Darko Koren, ing. građ., v.r.