Izmjena i dopuna Javnog poziva za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15. i 13/16) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/16-15-15, od 26. studenog 2015. i KLASA:400-06/16-01/32, URBROJ:2137/1-04/10-16-09 od 03. listopada 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENU I DOPUNU JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100054
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

I.

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna.“

II.

Izmjena i dopuna javnog poziva za tekući projekt: T 100054 potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu, objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/16-01/10
URBROJ:2137/1-04/13-16-26
Koprivnica, 10. 10. 2016. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.