Informacija o zahtjevu za OPUO – sustav odvodnje aglomeracije Virje – Novigrad Podravski, Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., Đurđevac podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Virje – Novigrad Podravski.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema uputi u priloženoj Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, ožujak 2017. godine