INFORMACIJA o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje farme kokoši nesilica Samita

Na temelju članka 160. i 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13), članka 16. stavka 8. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ br. 8/14) te članka 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje

INFORMACIJU
o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne   dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje farme kokoši nesilica Samita

I.

Nacrt izmjene i dopune okolišne dozvole postojećeg postrojenja: Farma kokoši nesilica Samita, Koprivnički Ivanec, operatera SAMITA KOMERC d.o.o., Grgura Karlovčana 42, 48 000 Koprivnica, upućuje se na javni uvid temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/14-02/09, URBROJ:517-06-2-2-1-14-6 od 08. travnja 2014.

 II.

Uvid u Nacrt dozvole, u trajanju od 30 dana, moguće je izvršiti putem službenih web stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr). Dokumentacija prijedloga Nacrta dozvole biti će dostupna na predmetnim stranicama nadležnog Ministarstva (http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=19424) u periodu od  21. travnja do 21. svibnja 2014. godine.

 III.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi o prijedlogu Nacrta dozvole mogu se dostaviti osobno, poštom ili u pisanom obliku u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica svaki radni rad u periodu od 08 – 14h, zaključno sa zadnjim danom javnog uvida. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest biti će objavljena na oglasnim pločama u Županiji, gradu Koprivnici te službenim Internet stranicama Ministarstva i Županije, najkasnije 8 dana prije početka uvida.

KLASA:351-03/14-01/14
URBROJ: 2137/1-04/13-14-3
Koprivnica, 14. travnja 2013.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode