Informacija o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata uređenja Fitness parka na TRC Šodreica, Općina Legrad

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA:  UP/I 612-07/15-01/12
URBROJ: 2137/1-04/13-15-2
Koprivnica, 09. lipnja 2015.

INFORMACIJA
o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata uređenja Fitness parka na TRC Šodreica, Općina Legrad

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Uređenje Fitness parka na TRC Šoderica
Nositelj zahvata: Općina Legrad
Lokacija zahvata: Jezero Šoderica, dio kčbr. 310/1, k.o. Legrad
Projektant/izrađivač: Co Art d.o.o. Koprivnica
Datum zaprimanja zahvata: 08. lipnja. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja).

Zaštićena područja: Regionalni park Mura Drava

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.v.r.