Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000013
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0013
Đurđevac, 07.05.2019.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan po opunomoćeniku Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, OIB : 12260386725, Borisa Papandopula 16 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan po opunomoćeniku Prostor Eko d.o.o., Bjelovar, OIB : 12260386725, Borisa Papandopula 16:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana
    na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 45/3 (dio kat. čest. 45/2), te na: k.č.br. 181/2, 163, 181/1, 282/1, 148, 146, 145, 143, 274/4, 142/1, 286/16, 140/2, 274/1, 141/4, 141/3, 125, 112, 275/1, 286/35, 274/3, 164/3, 164/2, 164/1, 113, 277, 147, 62 i 86/1. k.o. Sveta Ana (Sveta Ana),

Cijelu dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.