Građevinska dozvola – građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – tovilište svinja sa silosom, sušarom i pratećim objektima

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000025
URBROJ: 2137/1-05/108-16-0012
Đurđevac, 24.11.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GLAD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge , HR-48363 Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, OIB 32740645772 zastupan po opunomoćeniku odvjetniku Albinu Mihaliću iz Koprivnice, A. Nemčića 4A/III na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Građevinsku dozvolu možete pogledati u privitku.