RJEŠENJE o Prijedlogu odabira korisnika za sufinanciranje vanjske stolarije u kućanstvima na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

Na temelju točke VI. Javnog poziva za tekući projekt: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini, Klasa: 310-34/14-01/1, Urbroj: 2137/1-03/20-14-2 od 09. travnja 2014. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog poziva donosi

RJEŠENJE
o Prijedlogu odabira korisnika za sufinanciranje vanjske stolarije u kućanstvima na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

I.

Na temelju točke VI. Javnog poziva za tekući projekt: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini (u daljnjem tekstu: “Javni poziv”), Klasa: 310-34/14-01/1, Urbroj: 2137/1-03/20-14-2 od 09. travnja 2014. godine, donosi se odabir korisnika za sufinanciranje vanjske stolarije u kućanstvima na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu rangiranih od strane Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva (u daljnjem tekstu: “Povjerenstvo”) temeljem utvrđenih Mjerila i kriterija Klasa: 310-34/14-01/1, Urbroj: 2137/1-03/20-14-1 od 09. travnja 2014. godine i to kako slijedi OVDJE.

II.

Odabrani korisnici se obvezuju, u roku od 60 dana od dana objave ovog Rješenja, nakon što izvrše ugradnju vanjske stolarije, a najkasnije do 30. srpnja 2014. godine, dostaviti svu dokumentaciju uz Prilog II – Zahtjev za povratom sredstava (Original odnosno ovjerene preslike računa/situacija izvođača radova; Izjavu ovlaštenog izvođača radova o izvedenim radovima i postignutim učincima (Prilog III); izjavu ovlaštenog izvođača radova o jamstvenom roku za izvedene radove na minimalno 2 godine i za opremu na rok koji nije kraći od rokova dobavljača opreme), kako bi se pokrenuo postupak isplate sredstava sukladno točki VII. Javnog poziva. Nakon zaprimanja zahtjeva za povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom, Povjerenstvo će na mjestu ugradnje izvršiti očevid te o tome sastaviti Zapisnik o izvršenom očevidu koji je preduvjet u postupku isplate subvencije.

Ukoliko nakon isplate subvencije za prvih 32 prijavitelja iz Liste prednosti preostane proračunskih sredstava, pozvat će se prijavitelji ispod crte prema redoslijedu prvenstva, na podnošenje zahtjeva za povratom sredstava.

KLASA: 310-34/14-01/1
URBROJ: 2137/1-03/20-14-69
Koprivnica, 30. svibanj 2014.

Predsjednik Povjerenstva:
Darko Sobota, ing., v.r.

U prilogu uz rang listu odabranih korisnika, nalazi se kompletna lista te  zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva.