Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana – Viši stručni suradnik/ica za komunikacije

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Služba ureda župana

KLASA: 112-02/17-01/1
URBROJ: 2137/1-02/10-17-1
Koprivnica, 10. siječnja 2017.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Službe ureda župana raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
u  Službu ureda župana

 

  1. VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA KOMUNIKACIJE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UVJETI:

–  magistar/str.spec. novinarstva, magistar/str.spec. politologije, magistar/str.spec. komunikologije,

–  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

–  položen državni stručni ispit,

–  znanje rada na računalu,

– znanje engleskog jezika.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kratak životopis,
  • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.),
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
  • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),
  • dokaz o znanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).

Uvjete utvrđene za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu i znanje engleskog jezika), područja sa pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o imenovanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Kandidat na Natječaju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

Prijava se podnosi pročelnici Službe ureda župana u roku osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama” na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNICA:
Melita Ivančić, mag.pol., v.r.