Javni poziv za kapitalni projekt K 100064 – sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/14-01/44, URBROJ: 2137/1-03/10-14-10, od 26. studenoga 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA KAPITALNI PROJEKT K 100064
SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE I POPRATNE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Cijeli poziv možete pročitati O V D J E.