Izmjene i dopune Javnog poziva za aktivnost A 100089 Poticanje razvoja poljoprivrede

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i stavka III. točke 7. Programa 1016: Ruralni razvoj – III. izmjene i dopune (KLASA: 400-06/14-01/46, URBROJ: 2137/1-03/16-14-8 od 26. studenog 2014. godine), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA AKTIVNOST A 100089

POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

 I.

U Javnom pozivu za Aktivnost A – 100089 Poticanje razvoja poljoprivrede županijskog značaja KLASA: 320-01/14-01/20, URBROJ: 2137/1-03/18-14-2, od 21. listopada 2014. godine objavljenom na stranici Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u točki IV. stavak 1. riječi „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju“ mijenja se i glasi „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.“

II.

Ostale točke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

III.

Izmjene i dopune Javnog poziva za Aktivnost A – 100089 Poticanje razvoja poljoprivrede bit će objavljen na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/14-01/20
URBROJ: 2137/1-03/18-14-3
Koprivnica, 12. prosinac 2014. godine                                      

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.,v.r.