Izmjene i dopune Javnog poziva za Kapitalni projekt K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI – III Izmjene i dopune KLASA: 400-06/14-01/46, URBROJ: 2137/1-03/10-14-5, od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA
KAPITALNI PROJEKT K 100064
SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
DO GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

I.

U točki V. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, Javnog poziva za Kapitalni projekt K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave (Klasa:303-03/14-01/1, Urbroj:2137/1-03/10-14-1), umjesto „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine“, mijenjanja se i glasi „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:   303-03/14-01/1
URBROJ: 2137/1-03/10-14-2
Koprivnica, 11. prosinca 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.