Informacija o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183, Općina Ferdinandovac