Saniraju se kritične točke potoka Koprivnica

Dana 25. listopada na području Koprivnice, od Željezničkog mosta do mosta Rapid, na mjestima gdje je zamijećeno prelijevanje nasipa potoka Koprivnica krenula je sanacija depresija i uvala (u dužini od 3 kilometra). Sanaciju financiraju Hrvatske vode, a izvođač radova je Bistra d.d. koja u nasip planira ugraditi oko 3000 kubika zemlje. Procijenjena vrijednost radova je oko 120.000 kuna, a očekuje se da će radovi trajati 15 dana. Sanacija ove kritične točke u Koprivnici je pokrenuta na inicijativu Županijskog stožera zaštite i spašavanja.

„Stručni tim Koprivničko-križevačke županije za izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća izrađuje trenutnu analizu stanja, kako bi se ubuduće moglo ažurno reagirati na moguće nesreće. Očekuje se da će se procjena završiti do kraja godine, a svi mjerodavni nadalje moraju činiti sve kako bi se spriječile havarije kakve su nas zadesile ove godine. Radovi na nasipu potoka Koprivnica su dio tog nastojanja.“ – kazao je predsjednik Županijskog stožera zaštite i spašavanja i zamjenik župana Ivan Pal.