Poziv na savjetovanje – Javna nabava medicinsko-tehničke opreme

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-02/9
URBROJ: 2137/1-06/03-17-2
U Koprivnici, 06. studenoga 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava medicinsko-tehničke opreme
– poziv na savjetovanje, objavljuje se

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave medicinsko-tehničke opreme, u sklopu projekta POZDRAV- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.02.0010).

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje 13. studenog 2017. godine u 11:00 sati u Koprivničko-križevačku županiju, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: melita.busljeta@kckzz.hr uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.

Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 13. studenog 2017. godine.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

S poštovanjem,

PROČELNIK:
Marko Jembrek, dipl.oec.