Poziv na savjetovanje – Javna nabava el. energije

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-02/13
URBROJ: 2137/1-06/03-17-2
U Koprivnici, 29. studenoga 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava el. energije
– poziv na savjetovanje, objavljuje se

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave el. energije za potrebe ustanova kojima je osnivač i za vlastite potrebe.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Na navedenu dokumentaciju moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na e-mail adresu: melita.busljeta@kckzz.hr najkasnije do 06. prosinca 2017. godine.

S poštovanjem,

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA:
Pomoćnik pročelnika
Marko Jembrek, dipl.oec.