Povjerenstvo za izradu elaborata za osnivanje muzejsko – galerijske javne ustanove Hlebine

U srijedu 4. lipnja 2008. god., u Koprivničko-križevačkoj županiji, pod predsjedanjem zamjenika župana Vladimira Šadeka, održan je sastanak Povjerenstva za izradu elaborata za osnivanje muzejsko – galerijske javne ustanove "Hlebine".

Na sastanku je razmatrana i prihvaćena ponuda za izradu elaborata za osnivanje muzejsko – galerijske javne ustanove "Hlebine" koju je detaljno obrazložio profesor Marijan Špoljar, povjesničar umjetnosti iz Koprivnice.

Utvrđeni su osnivači nove ustanove u sastavu: Koprivničko-križevačka županija, Općina Hlebine, Općina Gola, Općina Molve, Općina Peteranec i Općina Drnje, te je razmatrana visina osnivačkog uloga po osnivaču, odnosno ključ sufinanciranja nove ustanove koja bi trebala započeti s radom 1. siječnja 2009. godine.

Predočeni nacrt elaborata predstavlja dobar temelj za izradu elaborata, jer sadrži sve bitne pretpostvake zbog kojih se i pokreće izdvajanje Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama i stvaranje novoga centra. To će, prema prijedlogu, biti i u hrvatskim okvirima inovativna ustanova koja će objediniti tri djelatnosti:galerijsko-muzejski dio, odjel za tradicijsku duhovnu baštinu i turističko-agencijski dio.