Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno 14 projekata sa područja Županije za sufinanciranje energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada

OZZOTijekom protekle godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) provodio je Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada. Ponude su prikupljane od srpnja 2013. godine, te je Upravni odbor 17. prosinca 2013. godine donio Odluku o odabiru korisnika planiranih sredstava. Navedena Odluka sa popratnim Prilogom prihvaćenih i neprihvaćenih ponuda sa detaljnim popisom zgrada nalazi se na službenim internet stranicama Fonda (www.fzoeu.hr).

Na objavljeni Natječaj dostavljeno je ukupno 614 ponuda od kojih je sa područja Republike Hrvatske za sufinanciranje ukupno prihvaćeno 2 226 zgrada/građevina. Dok je sa područja Koprivničko-križevačke županije odobreno 14 ponuda koje u sebi predviđaju certificiranje 117 zgrada. Dodijeljena su ukupna financijska sredstva u vrijednosti od 729.323,21 kn koja su predviđena za realizaciju tijekom 2014 godine. Sada predstoji faza potpisivanja pojedinačnih ugovora i  provedba energetskih pregleda predmetnih građevina.

Pravna osoba/ponuditelj Broj prihvaćenih zgrada Dodijeljena sredstva Vrsta dodijeljenih sredstava
JLS: (Đurđevac, Koprivnica, Križevci, Drnje, Gornja Rijeka, Molve) 38 zgrada 124.567,79 kn Financijska pomoć
Trgovačka društva:(Carlsberg Croatia d.o.o., Danica d.o.o., Belupo d.d., Koti nekretnine d.o.o. i Podravka d.d.) 70 zgrada 567.402,61 kn Subvencija
Centar za socijalnu skrb Križevci 1 zgrada 3.327,06 kn Financijska pomoć
Udruženje obrtnika Đurđevac 1 zgrada 3.360,00 kn Donacija
Upravitelj zgrada Greko d.o.o. – grad Križevci 7 zgrada 30.665,75 kn Subvencija
UKUPNO: 117 zgrada 729.323,21 kn

 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije