Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Križevci

06-041-503 UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, Ratarna 10, 48260 Križevci, 048/681-067, 048/682-410

Dom prima na smještaj i prehranu u školsku godinu 2012./2013. ukupno 38 učenika, od toga 26 mladića i 12 djevojaka.

Ako se za smještaj u Dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja izbor prema slijedećim mjerilima:

1. Pravo izravnog prijama u učenički dom ostvaruju:

– učenici – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, temeljem članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09, 137/09.) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa novčanih prihoda iz članka 88. stavka 1. točke 8. navedenog zakona;

– učenici – djeca poginulih, umrlih i nestalih osoba po okolnostima iz članka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 2/07., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03.) djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona; djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. ovoga zakona;

– učenici kojima su oba roditelja preminula;

– učenici koji su  u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Za ostvarivanje gore navedenih prava učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

2. Prijam ostalih učenika u učenički dom obavlja se prema broju bodova na temelju postignutog uspjeha u poslijednja dva razreda osnovnog obrazovanja i prema socijalnom stanju, a ostvaruje se na način:

 • učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja  pomnožene s koeficijentom 15 (petnaest);
 • učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova;
 • učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova, što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela;
 • učenik koji ima poseban socijalni status (što dokazuje rješenjem, potvrdom i sl.) dobiva dodatnih 10 bodova;
 • učenik koji je u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja osvojio od 4. do 10. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ostvaruje dodatnih 8 bodova;
 • učenik koji je u poslijednja dva razreda osnovnog obrazovnaja osvojio jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju ostvaruje dodatnih 6 bodova;
 • učenik koji je u poslijednja dva razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostavuje 5 dodatnih bodova;
 • učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje 5 dodatnih bodova po broju braće i sestara.

Dokumenti koji se prilažu kod prijave učenika za upis u Dom:

 • prijavnica za natječaj za upis u učenički dom (u kojoj roditelj ili skrbnik potpisom odobrava domu uvid u osobne podatke učenika u Ministarstvu uprave)
 • preslika svjedodžbe sedmog i osmog razreda
 • preslike dokumenata kojima se dokazuje neko od prava koje učenik ostvaruje (pravo na izravni upis, dodatni bodovi)
 • potvrda liječnika o zdravstvenom stanju učenika

Za upis u Dom učenik prilaže:

 • upisnica u učenički dom
 • potvrda kojom se potvrđuje da je učenik upisan u školu
 • potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme boravka učenika u Domu od strane roditelja/staratelja učenika

*Rokovi navedeni u Natječaju za Županiju.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport