Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo KLASA: 400-06/19-01/27, URBROJ: 2137/1-04/04-19-5 od 2. prosinca 2019. godine kapitalnog projekta K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
za kapitalni projekt K 100001
Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2020. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije, KLASA: 400-06/19-01/27, URBROJ: 2137/1-04/04-19-5 od 2. prosinca 2019. godine, za koji je rezervirano 2.200.000,00 kuna dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za kapitalnu pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2020. godini mogu podnijeti JLS koje Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17.) i Uredbe o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 131/17.) su svrstane u potpomognuta područja s indeksom razvijenosti manjim od 100%, u skupinama od I – IV.

II.

JLS kao podnositelji zahtjeva za kapitalnu pomoć mogu ulagati u izgradnju i opremanje kapitalnih objekata od posebnog interesa JLS-e na području Koprivničko-križevačke županije:

Izgradnju kapitalnih objekata i njihovo opremanje (javne ustanove, javne površine, pješačko-biciklističke i turističke staze, uređenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, lokalne ceste, javnu rasvjetu i druge javne prostore u naseljima),
Saniranje divljih, privremenih odlagališta otpada i sl.,
Izgradnju i sanaciju postojećih objekata, nabavu opreme, izgradnju solarnih sustava na zgradama od javnog interesa (dječji vrtići i jaslice, društveni domovi, domovi kulture i druge javne zgrade, mrtvačnice, zamjene krovišta, uređenje stočnog sajmišta, groblja i sl.).

Prihvatljive su situacije i računi za radove koji su izvedeni u 2019. godini i u koliko JLS nije realizirala sredstva kapitalne pomoći po predmetnoj investiciji, a provode se i tijekom 2020. godine do okončane situacije. Ukoliko ima kapitalni projekt koji nije eksplicitno naveden JLS može aplicirati uz Izjavu načelnika o statusu kapitalnog projekta koji je u proračunu JLS.

Kapitalna pomoć ima intenzitet 50% od iznosa vlastitog učešća JLS u financiranju kapitalnog projekta, a najviše 200.000,00 kuna godišnje po JLS gdje su neprihvatljivi troškovi PDV i trošak nadzora.
Svaka JLS može dostaviti i više zahtjeva za različite projekte, do realizacije ukupnog mogućeg iznosa kapitalne pomoći od 200.000,00 kn godišnje po JLS.
Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva i dostavom sve potrebne dokumentacije.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju na obrascu zahtjeva K 100001/20:

  1. Kopiju ugovora o izvođenju radova s izvođačem ili za nabavu opreme,
  2. Kopiju ovjerene situacije/računa o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi,
  3. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen uz cesiju,
  4. Ugovor o sufinanciranju, ako je zaključen s drugim pravnim osobama (Fondovi, Ministarstva i druga tijela),
  5. Izjavu načelnika o statusu kapitalnog projekta – utvrđen poseban interes JLS za kapitalnu investiciju, odnosno Odluku predstavničkog tijela ili Program gradnje.

IV.

Zahtjev se podnosi do 30.11.2020. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu potražiti na www.arhiva.kckzz.hr ili dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za kapitalnu pomoć dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC – 100001/20

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i dostaviti na adrese jedinica lokalne samouprave elektroničkom poštom.
Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon: 658 – 234.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 402-07/20-01/3
URBOJ: 2137/1-04/05-20-01
Koprivnica, 27. siječnja 2020.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ.