Javni poziv za Aktivnost: A-100089 Poticanje razvoja poljoprivrede – intelektualne usluge

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), i   Programa 1016: Ruralni razvoj – II izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/32, URBROJ: 2137/1-03/16-14/12 od 23. rujna 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA AKTIVNOST – A 100089
POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
– INTELEKTUALNE USLUGE

 I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A-100089 Poticanje razvoja poljoprivrede – intelektualne usluge u 2014. godini dostave svoje zahtjeve. Koprivničko – križevačka županija, sufinancirati će projekte u 2014. godini korisnicima nakon dostavljenog izvješća o realizaciji isplate prema ugovoru sklopljenom sa znanstvenim institucijama.

Za provođenje aktivnosti A – 100089 na kontu 323 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 120.000,00 kuna.

II.

Korisnici poticanja razvoja poljoprivrede, sufinanciranjem VIP projekta u 2014. godini, su fizičke osobe, pravne osobe i ustanove koje izvode istraživanja,VIP projekte i znanstvene projekte na području Koprivničko – križevačke županije.

III.

Sufinancirati će se 100% troškova prema potpisanim ugovorima za VIP projekte, projekt Internacionalizaciju agrara, Program izobrazbe iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrednih zanimanja, Program izobrazbe iz područja rukovanja poljoprivrednom mehanizacijom, optimalno korištenje poljoprivrednih strojeva, racionalizacija i povećanje kvalitete u poljoprivrednim zanimanjima, izrada dizajna i tiska markice, kao i druge intelektualne usluge u 2014. godini.

V.

Znanstveni projekti za koje se traži sufinanciranje, moraju biti odobreni od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP) pri Ministarstvu poljoprivrede.

VI.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje „Z – 100089“;
  2. Ugovor o sufinanciranju VIP projekta između Ministarstva i stranke ili odgovarajuća potvrda o odobrenju sufinanciranja projekta od strane Ministarstva, Ugovori između Koprivničko – križevačke županije i nositelja projekta, Program izobrazbe iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrednih zanimanja, Program izobrazbe iz područja rukovanja poljoprivrednom mehanizacijom, optimalno korištenje poljoprivrednih strojeva, racionalizacija i povećanje kvalitete u poljoprivrednim zanimanjima, te druge dokumentacije sukladno Programu 1016: Ruralni razvoj,
  3. Specifikacija troškova izrade projekta uz priložene račune ili predračune.

VII.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A-100089“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke VI. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VIII.

Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvrši isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje izrade dizajna i tiska markice kvalitete.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na telefon 048/658-135.

KLASA: 320-01/14-01/20
URBROJ: 2137/1-03/18-14-2
Koprivnica, 21. listopada 2014. godine

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ.