Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova dogradnje Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj Koprivničko-križevačka županija proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova dogradnje Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, PŠ Peteranec.

Poziv na savjetovanje objavljen je zajedno sa prijedlogom dokumentacije o nabavi (uključujući troškovnik i projektnu dokumentaciju), 30. siječnja 2017. godine na internetskoj stranici naručitelja a savjetovanje je održano 06. veljače 2017. godine s početkom u 11,00 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, sala za sastanke 28/I.

Na objavljeni poziv odazvali su se gospodarski subjekti:

  1. Graditeljstvo “Vrabelj”, predstavnici Marija Vrabelj i Martina Vrabelj Šegovec
  2. KOMFORT d.o.o., predstavnik Đuro Kucelj

Prisutni predstavnici gospodarskih subjekata nisu imali prijedloge niti primjedbe na dokumentaciju o nabavi.

Sukladno članku 198. stavku 4. ZJN 2016. ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici naručitelja.

KLASA: 406-01/17-04/1
URBROJ: 2137/1-03/11-17-3
U Koprivnici, 06. veljače 2017.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu