Iz Koprivničko-križevačke županije u ministarstvo regionalnog razvoja i fondove EU kandidirano 30 projekata

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je dana 23. siječnja 2014. godine Poziv za iskaz interesa po Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je dana 27. siječnja 2014. godine prezentaciju navedenog Poziva za jedinice lokalne samouprave kao potencijalne prijavitelje.

Za Koprivničko-križevačku županiju Ministarstvo je alociralo 2.652.000,00 kuna, a iz županije je u ministarstvo poslano 30 projekata. Projektima se planiraju investicije u modernizaciju nerazvrstanih cesta, gradnju i uređenje dječjih vrtića, obnovu objekata socijalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 20.387.436,15 kuna. Od tog iznosa za sufinanciranje od Ministarstva zatraženo je 15.066. 844,44 kuna.

Svoje su projekte prijavile Općina Kloštar Podravski, Općina Sveti Ivan Žabno, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Legrad, Općina Gornja Rijeka, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Novigrad Podravski, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Virje, Općina Ferdinandovec, Općina Kalinovac, Općina Novo Virje, Općina Kalnik i Grad Đurđevac.

PORA je pružila stručnu i tehničku pomoć svim podnositeljima osim Općini Kalnik, Općini Sveti Petar Orehovec, Općini Ferdinandovec i Gradu Đurđevcu koji su prijave kompletirali samostalno. Ukupno je od strane PORE  pregledan i korigiran 21 projekt.

PORA izražava zadovoljstvo ovakovim interesom Općina i nada se da će i ove godine, kao i lani biti odobreno više sredstava od prvotne alokacije za našu županiju.

PORA, Razvojna agencija Podravine i Prigorja