Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11. i 6/12.- pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o subvencioniranju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije, KLASA:320-01/13-01/02, URBROJ: 2137/1-05/02-13-1 od 15. ožujka  2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 • Koprivničko-križevačka županija će dodijeliti subvenciju – bespovratna novčana sredstva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Subvencija). Zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti su sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu. Subvencija se utvrđuje u visini 30% svih troškova izrade potrebne dokumentacije sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12), koja se prilaže zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu.
 • Iznos subvencije ne može biti veći od 5.000,00 kuna.
 • Ukoliko jedinica lokalne samouprave dodjeljuje subvenciju za naprijed navedenu namjenu, tada će se dodijeliti razlika subvencije iz sredstava županijskog proračuna do 30% svih troškova odnosno ne više od 5.000,00 kuna.

 

II. KORISNICI SUBVENCIJE

 1. Korisnici subvencije jesu fizičke osobe, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/09, 50/12. i 120/12) i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), te imaju izgrađene gospodarske zgrade za poljoprivrednu proizvodnju na području Županije.
 2. Pravo na subvenciju ostvaruje se kada su udovoljeni svi uvjeti iz ovog Javnog poziva.

III. MJERILA, KRITERIJI I UVJETI ZA DODJELU SUBVENCIJE

Javnom pozivu za dodjelu subvencije mogu pristupiti fizičke osobe, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • da imaju prebivalište i izgrađene zgrade za poljoprivrednu proizvodnju na području Županije,
 • da su plaćeni računi za izradu potrebne dokumentacije koja je bila potrebna za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu,
 • da nemaju dugovanja prema proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • da nemaju dugovanja prema državnom proračunu.

Zahtjev za dodjelu subvencije  podnosi se jednom godišnje.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za dodjelu subvencije podnosi se na obrascu „T-100032“, sa slijedećom dokumentacijom:

 1. Preslika iskaznice ili Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Presliku računa za izdavanje potrebne dokumentacije koja se trebala dostaviti nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađenu zgradu,
 3. Dokaz o plaćenim računima za izdavanje dokumentacije,
 4. Presliku Rješenja nadležnog upravnog tijela o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade,
 5. Potvrdu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da nemaju dugovanja ne starije od mjesec dana,
 6. Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave da nemaju dugovanja prema državnom proračunu, ne stariji od mjesec dana,
 7. Presliku kartice poslovne banke s brojem računa,
 8. Potvrda jedinice lokalne samouprave o korištenju subvencije.

V.  NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu subvencije podnosi se na propisanom obrascu  „T-100032“ do 31. prosinca 2013. godine. Obrazac zahtjeva može se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačka županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni poziv.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom na omotnici „T-100032“ .

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke IV. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VI. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2013. godine.

VII.  DONOŠENJE RJEŠENJA I ISPLATA SUBVENCIJE

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije.

Na temelju rješenja župana Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti će isplatu subvencije na račun podnositeljima zahtjeva za subvenciju, u roku 15 dana od dana izdavanja Rješenja.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je dostavljena neistinita dokumentacija, zatražit će se povrat cjelokupnog iznosa subvencije.
VIII. INFORMACIJE

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili telefon: 048/658-232, e-mail:miroslav.vrban@kckzz.hr; denis.maksic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/13-01/02
URBROJ:2137/1-05/02-13-2
Koprivnica, 25. ožujka 2013.

ŽUPAN: Darko Koren, ing.građ., v.r.